Komunikaty

Zmiana Statutu i Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Skarżysku-Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 7/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 01.09.2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej zatwierdzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego dnia 14.09.2020 r. - (PDF)
 • Zarządzenie Nr 102/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu WSSE w Kielcach oraz powiatowym stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz załącznik nr 9 do tego zarządzenia nadający Statut PSSE w Skarżysku-Kamiennej. - (PDF)
 • Schemat organizacyjny PSSE w Skarżysku-Kamiennej - (PDF)

Komunikat w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Do pobrania:
Opinia NIZP-PZH w sprawie zaleceń dla klimatyzacji w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19


Komunikaty V i VI dotyczące wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.
Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

Do pobrania:
Komunikaty V i VI dotyczące wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 18.06.2019 r. w sprawie jakości wody pochodzącej ze źródła naturalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gajowej i ze źródła naturalnego u zbiegu ulic Długa i Książęca w Skarżysku-Kamiennej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że woda pochodząca ze źródła naturalnego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gajowej oraz ze źródła naturalnego u zbiegu ulic Długa i Książęca w Skarżysku-Kamiennej nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zarówno pod względem mikrobiologicznym, jak również fizykochemicznym, o czym świadczą wyniki badania próbek wody pobranych w dniu 04.06.2019 r. Przeprowadzone badania próbek wody pobranych ze źródła przy ul. Gajowej wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 120 jtk/100 ml oraz niskie pH (5,4 przy dopuszczalnym zakresie 6,5 – 9,5). Podobnie w próbkach wody pobranych ze źródła naturalnego u zbiegu ulic Długa i Książęca stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 88 jtk/100 ml oraz niskie pH (5,6 przy dopuszczalnym zakresie 6,5 – 9,5). Wykrycie bakterii grupy coli w wodzie może wskazywać na obecność bakterii chorobotwórczych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi. Natomiast stwierdzony niski odczyn pH nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, nie mniej jednak może mieć niekorzystny wpływ na organizmy wrażliwe, a szczególnie na zdrowie osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego. Woda o takich parametrach odznacza się także wyraźnymi właściwościami korozyjnymi. Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Każda osoba korzystająca z wody ze źródła powinna rozważyć, czy warto pić wodę zanieczyszczoną bakteriologicznie i narażać swoje zdrowie.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 27.12.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Klonów gm.Łączna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu Klonów stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu. W związku z powyższym w dniu 27.12.2018 r. wydano decyzję znak SE.Ia-4260-7/11/18 stwierdzającą warunkową przydatność wody spożycia do przez ludzi z terminem do 30.05.2019 r. W tym okresie dopuszczono warunkowo zawartość manganu na poziomie do 300 ľg/l w wodzie podawanej z wodociągu Klonów.

Jednocześnie Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej oraz Wójt Gminy Łączna zostali zobowiązani do:
 • podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z tego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) i utrzymywanie w tym czasie zawartości manganu na poziomie nie przekraczającym 300 ľg/l.
 • poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej wydając powyższą decyzję wziął pod uwagę fakt, że stwierdzone odstępstwo w zakresie zawartości manganu w wodzie od obowiązujących norm w świetle wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 25.07.2018 r. w sprawie jakości wody w kąpielisku Bliżyn
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przeprowadzone badanie próbki wody pobranej z kąpieliska Bliżyn w dniu 23.07.2018 r. wykazało, że jakość wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
W związku z powyższym w dniu 25.07.2018 r. decyzją znak SE.Ia-4250/62/18 stwierdzono przydatność wody do kąpieli.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 19.07.2018 r. w sprawie jakości wody w kąpielisku Bliżyn
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w próbkach wody pobranych z kąpieliska Bliżyn w dniu 17.07.2018 r. stwierdzono ponadnormatywną liczbę Escherichia coli w ilości 1225 NPL/100ml przy wartości dopuszczalnej do 1000 NPL/100ml. W związku z powyższym w dniu 19.07.2018 r. decyzją znak SE.Ia-4250/59/18 stwierdzono nieprzydatność wody do kąpieli i wprowadzono zakaz kąpieli do czasu uzyskania pozytywnych wyników.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej o wykonaniu badań w kierunku nosicielstwa bakterii schorzeń jelitowych wydaje wyniki badań w formie sprawozdania, bez dokonywania wpisów wyników badań do książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z uwagi na brak obowiązujących uregulowań prawnych w tym zakresie. Dotyczy wpisów wyników badań w kierunku nosicielstwa bakterii schorzeń jelitowych do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 22.06.2018 r. w sprawie jakości wody pochodzącej ze źródła naturalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gajowej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że woda pochodząca ze źródła naturalnego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gajowej nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zarówno pod względem mikrobiologicznym, jak również fizykochemicznym, o czym świadczą wyniki badania próbek wody pobranych w dniu 11.06.2018 r.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranych ze źródła w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gajowej wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 130 jtk/100 ml oraz niskie pH (5,3 przy dopuszczalnym zakresie 6,5 – 9,5).

Wykrycie bakterii grupy coli w wodzie może wskazywać na obecność bakterii chorobotwórczych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Natomiast stwierdzony niski odczyn pH nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, nie mniej jednak może mieć niekorzystny wpływ na organizmy wrażliwe, a szczególnie na zdrowie osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego. Woda o takich parametrach odznacza się także wyraźnymi właściwościami korozyjnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Każda osoba korzystająca z wody ze źródła powinna rozważyć, czy warto pić wodę zanieczyszczoną bakteriologicznie i narażać swoje zdrowie.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO").

Informuje się, że w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z Art.37 w/w Rozporządzenia, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

E-mail do IOD : iod@psseskarzysko.pl


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 29.09.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zalezianka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przeprowadzone badania próbek wody pobranych z wodociągu Zalezianka wykazały, że jakość wody, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989).

W związku z powyższym w dniu 29.09.2017 r. stwierdzono przydatności wody do spożycia przez ludzi i zezwolono na uruchomienie wodociąg.

Wodociąg Zalezianka zaopatruje w wodę do spożycia 3 miejscowości w gminie Łączna – Jaśle, Występa, Zalezianka oraz część miejscowości Gózd.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 22.09.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zalezianka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu Zalezianka stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z powyższym w dniu 22.09.2017 r. decyzją znak SE.Ia-4260-6/7/17 stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i zarządzono unieruchomienie wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda podawana z wodociągu Zalezianka nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarno-higienicznych, za wyjątkiem spłukiwania toalet.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej oraz Wójt Gminy Łączna zostali zobowiązani decyzją administracyjną do:
 • podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakość wody z wodociągu Zalezianka do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 466).
 • zapewnienia odbiorcom wody w m. Zalezianka gm. Łączna zastępczego źródła wody odpowiadającej wymaganiom określonym w cytowanym powyżej rozporządzeniu.
 • skutecznego poinformowania odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia.
Powyższym obowiązkom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg Zalezianka zaopatruje w wodę do spożycia 3 miejscowości w gminie Łączna - Jaśle, Występa, Zalezianka.


Sprawozdanie z petycji
Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku.

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej w 2016 roku nie wpłynęła żadna petycja.


Główny Inspektor Sanitarny informuje o tegorocznej edycji Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej.
Celem nagrody jest wyróżnienie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pip.gov.pl w zakładce Konkursy PIP.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 26.07.2016 r. w sprawie jakości wody pochodzącej ze źródełka zlokalizowanego przy zbiegu ul. Książęcej i ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w dniu 11.07.2016r. pobrano próbki wody ze źródła naturalnego zlokalizowanego przy zbiegu ul. Książęcej i ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej. Przeprowadzone badania laboratoryjne tych próbek wykazały, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.1989).

Przeprowadzone badanie wody wykazało, że jakość wody odbiega od wymagań pod względem fizykochemicznym tj. ma zbyt niską wartość pH -5,5 (przy dopuszczalnym zakresie 6,5-9,5), w związku z czym woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Woda o niskim pH nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia bądź życia ludzi, nie mniej jednak może mieć niekorzystny wpływ na organizmy wrażliwe, a szczególnie na zdrowie osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Skarżysku-Kamiennej stwierdza nieprzydatność wody do spożycia przez ludzi i poleca oznakować źródło stosowną tablicą informacyjną. Osoby, które korzystają z tego źródełka robią to na własną odpowiedzialność.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 27.06.2016 r. w sprawie jakości wody pochodzącej ze źródła naturalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gajowej oraz źródła naturalnego zlokalizowanego w Mostkach gm. Suchedniów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że woda pochodząca ze źródła naturalnego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gajowej oraz ze źródła naturalnego w Mostkach gm. Suchedniów nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zarówno pod względem mikrobiologicznym jak również fizykochemicznym, o czym świadczą wyniki badania próbek wody pobranych w dniu 13.06.2016 r.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranych ze źródła w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gajowej wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 20 jtk/100 ml oraz niskie pH (5,3 przy dopuszczalnym zakresie 6,5 - 9,5).

Natomiast w próbkach wody pobranych ze źródła w Mostkach stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 180 jtk/100 ml, enterokoków w ilości 24 jtk/100 ml i obecność Clostridium perfringens w ilości 13 jtk/100ml oraz niskie pH (5,8).

Wykrycie bakterii grupy coli w wodzie może wskazywać na obecność bakterii chorobotwórczych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi. Obecność enterokoków jelitowych stanowi dowód niedawnego skażenia wody ściekami czy odchodami ludzi bądź zwierząt. Natomiast obecność Clostridium perfringens może być wskaźnikiem informującym o odległym w czasie zanieczyszczeniu kałowym wody.

Stwierdzony niski odczyn pH nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, nie mniej jednak może mieć niekorzystny wpływ na organizmy wrażliwe, a szczególnie na zdrowie osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego. Woda o takich parametrach odznacza się także wyraźnymi właściwościami korozyjnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Każda osoba korzystająca z wody ze źródła powinna rozważyć, czy warto pić wodę zanieczyszczoną bakteriologicznie i narażać swoje zdrowie.


Ostrzeżenie przed osobami oferującymi sprzedaż narkotestów
W związku z informacjami o osobach, które oferują sprzedaż testów na obecność narkotyków dla szkół przedstawiając się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że Inspekcja nie prowadzi sprzedaży narkotestów i żadne zalecenia w tym zakresie nigdy nie zostały wydane. Nie ma również żadnych przepisów prawa, które obligowałyby dyrektorów szkół do zakupu tego typu artykułów. Praktyki takie mają zatem znamiona oszustwa i winny być zgłaszane Policji.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 26.08.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Klonów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przeprowadzone badania próbek wody pobranych z wodociągu Klonów wykazały, że jakość wody, zarówno pod względem mikrobiologicznym jak również fizykochemicznym, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466) . W związku z powyższym w dniu 26.08.2015 r. stwierdzono przydatności wody do spożycia przez ludzi i zezwolono na uruchomienie wodociągu.

Wodociąg Klonów zaopatruje w wodę do spożycia około 300 mieszkańców wsi Klonów.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 21.08.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Klonów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu Klonów stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z powyższym w dniu 21.07.2015 r. decyzją znak SE.Ia-4260-1/17/15 stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i zarządzono unieruchomienie wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej oraz Wójt Gminy Łączna zostali zobowiązani decyzją administracyjną do:
 • podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakość wody z wodociągu Klonów do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).
 • zapewnienia odbiorcom wody w m. Klonów gm. Łączna zastępczego źródła wody odpowiadającej wymaganiom określonym w cytowanym powyżej rozporządzeniu.
 • skutecznego poinformowania odbiorców wody w m. Klonów o braku przydatności wody do spożycia.
Powyższym obowiązkom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wodociąg Klonów zaopatruje w wodę do spożycia około 300 mieszkańców wsi Klonów.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.07.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Dotyczy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu sieciowego Klonów zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej zaopatrującego w wodę miejscowość Klonów gm. Łączna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu Klonów stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu.

Podwyższona zawartość manganu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Mangan występujący w wodzie w stężeniach przekraczających 100 ug/l nadaje niepożądany smak, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucyjnym.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, stwierdza przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa, dopuszczającego zawartość manganu w wodzie podawanej z wodociągu Klonów do 300 ug/l na okres do 17.08.2015 r.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 16.07.2015 r. w sprawie jakości wody pochodzącej ze źródła naturalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gajowej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że woda pochodząca ze źródła naturalnego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gajowej w dalszym ciągu nie odpowiada wymaganiom sanitarnym ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, o czym świadczy wynik badania próbek wody pobranych w dniu 13.07.2015 r. Przeprowadzone badania wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 92 jtk/100 ml i enterokoków w ilości 7 jtk/100 ml.

Wykrycie bakterii grupy coli w wodzie może wskazywać na obecność bakterii chorobotwórczych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi. Natomiast obecność enterokoków jelitowych stanowi dowód niedawnego skażenia wody ściekami czy odchodami ludzi bądź zwierząt.

Należy nadmienić, że woda nie jest dla bakterii chorobotwórczych naturalnym środowiskiem. Trafiają one do wody bezpośrednio z chorego organizmu ludzi lub zwierząt, lub pośrednio poprzez ścieki, a także spływy powierzchniowe z gleby skażonej bakteriami patogennymi. Dane epidemiologiczne wskazują, że woda może być przyczyną wielu zachorowań o charakterze żołądkowo-jelitowym, a dla osób o obniżonej odporności także przyczyną poważniejszych chorób.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i polecił oznakować źródło stosowną tablicą informacyjną.
Każda osoba korzystająca z wody ze źródła powinna rozważyć, czy warto pić wodę zanieczyszczoną bakteriologicznie i narażać swoje zdrowie.


Kąpieliska
Informacje na temat kąpielisk dostępne na stronie internetowej sk.gis.gov.pl


Komunikat o udziale tut. jednostki w programie praktyk administracji rządowej w 2015 roku
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Szczegółowe informacje o programie praktyk w tut. PSSE można uzyskać pod numerem telefonu 41 2 511 868 w.21

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl


OFERTA PRACY nr 1/2014
Data ukazania się ogłoszenia: 06 luty 2014 r.

Miejsce wykonywania pracy/stanowisko/wymiar czasu pracy: samodzielne stanowisko pracy do spraw informatyzacji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej/ informatyk/ ½ etatu.

Zakres zadań i wykonywanych badań na stanowisku pracy:
 • sprawowanie nadzoru nad bazą komputerową (poprawność działania, konserwacja, usuwanie usterek);
 • prowadzenie rejestrów oprogramowań licencjonowanych oraz instalowanie nowych wersji oprogramowań wg potrzeb;
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych PSSE na zewnętrznych nośnikach;
 • prowadzenie ochrony antywirusowej systemu informatycznego;
 • czuwanie nad prawidłowością działania bankowości elektronicznej i innych specjalistycznych programów;
 • pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych;
 • prowadzenie strony internetowej PSSE i Biuletynu Informacji Publicznej;
 • obsługa poczty elektronicznej;
 • dokonywanie szkoleń pracowników w zakresie podstawowej obsługi komputera;
 • pomoc pracownikom w trudnościach z tym związanych.
Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:
 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym;
 • perfekcyjna umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętności z zakresu podstawowych napraw komputerów;
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność organizacji pracy na samodzielnym stanowisku.
Wymagania dodatkowe (pożądane), pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na w/w stanowisku:
 • wykształcenie dodatkowe: np. studia podyplomowe, kursy czy szkolenia informatyczne;
 • doświadczenie zawodowe informatyczne;
 • komunikatywność.
Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
Termin składania dokumentów: do 19.02.2014 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna (parter, pok. nr 3)

Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr: 41 2 511 868 w. 21 (Kadry).

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani pod względem formalnym będą powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej najpóźniej do dnia 20.02.2014 r.


OFERTA PRACY nr 1/2013
Data ukazania się ogłoszenia: 26 marzec 2013 r.

Miejsce wykonywania pracy/stanowisko/wymiar czasu pracy: samodzielne stanowisko pracy do spraw informatyzacji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej/ informatyk/ ½ etatu.

Zakres zadań i wykonywanych badań na stanowisku pracy:
 • sprawowanie nadzoru nad bazą komputerową (poprawność działania, konserwacja, usuwanie usterek);
 • prowadzenie rejestrów oprogramowań licencjonowanych oraz instalowanie nowych wersji oprogramowań wg potrzeb;
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych PSSE na zewnętrznych nośnikach;
 • prowadzenie ochrony antywirusowej systemu informatycznego;
 • czuwanie nad prawidłowością działania bankowości elektronicznej i innych specjalistycznych programów;
 • pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych;
 • prowadzenie strony internetowej PSSE i Biuletynu Informacji Publicznej;
 • obsługa poczty elektronicznej;
 • dokonywanie szkoleń pracowników w zakresie podstawowej obsługi komputera;
 • pomoc pracownikom w trudnościach z tym związanych.
Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:
 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym;
 • perfekcyjna umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętności z zakresu podstawowych napraw komputerów;
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność organizacji pracy na samodzielnym stanowisku.
Wymagania dodatkowe (pożądane), pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na w/w stanowisku:
 • wykształcenie dodatkowe: np. studia podyplomowe, kursy czy szkolenia informatyczne;
 • doświadczenie zawodowe informatyczne;
 • komunikatywność.
Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
Termin składania dokumentów: do 08.04.2013 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna (parter, pok. nr 3)

Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr: 41 2 511 868 w. 21 (Kadry).

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani pod względem formalnym będą powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej najpóźniej do dnia 10.04.2013 r.


UWAGA! Grypa!
W związku z panującym obecnie sezonem wzmożonych zachorowań na grypę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej przypomina o podstawowych zasadach profilaktyki przeciw grypie oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, która przenosi się drogą kropelkową podczas kaszlu, kichania bądź w wyniku bezpośredniego kontaktu z wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób.
Jeśli masz jeden lub więcej objawów z podanych niżej:
 • gorączka,
 • kaszel,
 • trudności w oddychaniu,
 • ból gardła,
 • katar z płynna wydzieliną lub zatkanym nosem,
 • bóle mięśniowe i stawowe,
 • ból głowy,
 • poczucie ogólnego złego samopoczucia, osłabienia i rozbicia,
 • dreszcze,
skontaktuj się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W celu uniknięcia poważnych powikłań stosuj się do zaleceń lekarza, ogranicz bliskie kontakty z innymi osobami, przestrzegaj zasad higieny kaszlu (zasłaniaj nos oraz usta podczas kaszlu i kichania łokciem), unikaj niepotrzebnego dotykania ogólnie użytkowanych powierzchni i przedmiotów, myj często ręce.
Szczepionka przeciwko grypie jest jedyną skuteczną metodą ochrony przed tym zakażeniem i jeśli są osoby, które nie zaszczepiły się przed sezonem jesienno-zimowym, mogą zaszczepić się teraz w trakcie trwania sezonu grypowego. Organizm zdrowego człowieka nabiera odporności po 7-10 dniach od zaszczepienia, a odporność utrzymuje się do 12 miesięcy.
Na terenie powiatu skarżyskiego w sezonie grypowym od dnia 1.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zarejestrowano 735 podejrzeń zachorowań na grypę, w tym zanotowano 4 powikłania zapalenia płuc. Od 1.01.2013 r. do 30.01.2013 r. zarejestrowano 872 przypadki podejrzeń grypy, w tym 8 powikłań zapalenia płuc. Największą liczbę zachorowań odnotowano w grupie wiekowej od 15 do 64 r. ż. - 858 zachorowań.
Pomimo, że szczepienia przeciwko grypie są skutecznym sposobem zapobiegania zachorowaniom i zmniejszają ryzyko powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, które powodują bezpośrednie zagrożenie życia, to nadal liczba zaszczepionych osób w powiecie skarżyskim jest bardzo niewielka - w 2012 r. zaszczepionych zostało zaledwie 1542 osoby.OFERTA PRACY nr 1/2012
Data ukazania się ogłoszenia: 20 grudzień 2012 r.

Miejsce wykonywania pracy/stanowisko: Laboratorium Badania Środowiska Pracy Sekcji Badań Fizyko-Chemicznych Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej/Młodszy asystent.
Zakres zadań i wykonywanych badań na stanowisku pracy:
 • wykonywanie pomiarów i badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy tj.: poziomu dźwięku, stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego, oznaczenia WKK, stężenia tlenku węgla, natężenia oświetlenia, mikroklimatu umiarkowanego, zimnego, gorącego,
 • sporządzanie dokumentacji laboratoryjnej,
 • utrzymywanie i doskonalenie systemu jakości w pracy laboratoryjnej zgodnie z normą PN EN ISO 17025.
Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (np: chemia o specjalności analityka chemiczna, chemia fizyczna, fizyka),
 • umiejętności z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych,
 • umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość języka angielskiego.
Wymagania dodatkowe (pożądane), pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na w/w stanowisku:
 • wykształcenie dodatkowe: specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dodatkowe kwalifikacje (np. studia podyplomowe mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
 • znajomość zagadnień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • doświadczenie zawodowe w pracy laboratoryjnej (pożądane w Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
 • ogólna znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 • pracownicza książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Wymagane dokumenty:
 • Curriculum vitae wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
Termin składania dokumentów: do 03.01.2013 r.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna (parter, pok. nr 3)
Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr: 41 2 511 868 w. 21 (Kadry).

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani pod względem formalnym będą powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej najpóźniej do dnia 08.01.2013 r.


OGŁOSZENIE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej prosi o zapoznanie się z ogłoszeniem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczącym szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Załącznik: OGŁOSZENIE


Regulamin organizacyjny
Na podstawie Zarzadzenia Nr 4/2012 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 15 czerwca 2012r. roku wprowadza nowy Regulamin Organizacyjny Stacji.
Załącznik: REGULAMIN ORGANIZACYJNY


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 29.06.2012 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
Dotyczy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu sieciowego Klonów zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej zaopatrującego w wodę miejscowość Klonów gm. Łączna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu Klonów stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu.
Podwyższona zawartość manganu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, powoduje natomiast pogorszenie właściwości organoleptycznych wody.
W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia podawanej z wodociągu Klonów na okres do 30.09.2012 r.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 25.06.2012 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
Dotyczy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu sieciowego Skarżysko zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej zaopatrującego ludność z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej, gminy Skarżysko Kościelne (z wyłączenia miejscowości Kierz Niedźwiedzi), 4 miejscowości z gminy Bliżyn tj. Bugaj, Brzeście, Wołów, Zagórze oraz miejscowości Parszów w gminie Wąchock.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu Skarżysko stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu. Pogorszenie jakości wody do spożycia przez ludzi związane jest z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Skarżysku-Kamiennej.
Podwyższona zawartość żelaza i manganu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, powoduje natomiast pogorszenie właściwości organoleptycznych wody.
W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia podawanej z wodociągu Skarżysko na okres do 30.06.2014 r.


Informacje dla osób podróżujących i przyjeżdżających z Niemiec w związku z wystąpieniem na terenie Niemiec ognisk zachorowań wywołanych E. coli O104 (STEC)
 1. Od połowy maja 2011 r. w Niemczech notuje się wzrost zachorowań wywołanych werotoksycznym szczepem E. coli O104 (STEC). Zachorowanie objawia się biegunką, a w około 1/4 przypadków u chorych dochodzi do rozwoju zespołu hemolityczno-mocznicowego, który w części przypadków może skutkować trwałymi uszkodzeniami funkcji nerek, a nawet zgonem.
 2. Zachorowania występują przede wszystkim w północno-zachodnich landach Niemiec: Szlezwik-Holszyn, Hamburg, Dolna Saksonia i Nadrenia-Północna Westfalia. Przypadki w mniejszej liczbie występują na terenie całych Niemiec. Zanotowano również zachorowania u mieszkańców Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, którzy w ostatnim czasie odwiedzili Niemcy. Jeden przypadek zanotowano również w Polsce u osoby, która na stałe zamieszkuje w Niemczech.
ZALECENIA
 1. Osoby przyjeżdżające z Niemiec, u których w ciągu 10 dni od ostatniego dnia pobytu w Niemczech wystąpi biegunka, powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub na izbę przyjęć oddziału zakaźnego.
 2. Niemieckie służby zdrowia publicznego na podstawie przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego podejrzewają, że źródłem zachorowań jest skażona żywność - najprawdopodobniej warzywa. W związku z powyższym do czasu wykrycia skażonego produktu i wycofania go z rynku, osobom wyjeżdżającym do Niemiec zaleca się nie spożywanie surowych warzyw zwłaszcza ogórków, pomidorów i sałaty. Biorąc pod uwagę, że typowym źródłem zakażeń spowodowanych E. coli mogą być produkty odzwierzęce należy również unikać spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa wołowego oraz niepasteryzowanego mleka.
 3. Równocześnie istotne jest również zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej biorąc pod uwagę możliwość przeniesienia się zakażenia człowiek-człowiek drogą pokarmową, zwłaszcza między osobami mającymi ze sobą bliski kontakt. W czasie podróży, gdy nie ma możliwości umycia rąk mydłem pod bieżąca wodą, należy korzystać z nasączanych chusteczek lub żeli myjących na bazie alkoholu.
 4. W Polsce nie stwierdzono zachorowań, które wskazywałyby, aby skażona żywność trafiła na polski rynek. Główny Inspektor Sanitarny przypomina jednak o konieczności zachowania zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania żywności, w szczególności świeżych owoców i warzyw, które będą spożywane na surowo. Przed poddaniem ich myciu powinny być namoczone, a następnie każda ich część powinna być dokładnie i wielokrotnego umyta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania z żywnością wskazuje wydana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ulotka informacyjna "Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności" zamieszczona na stronie internetowej GIS (www.gis.gov.pl).
OSTRZEŻENIE
W związku ze sprzedażą przez sklepy internetowe produktu Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi. Natomiast jest sprzedawany przez Internet (w chwili obecnej, dostępny również w Polsce) jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13. Zaleca się stosowanie preparatu MMS wraz z aktywatorem - kwasem cytrynowym w proporcji 1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/ 2-3 razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru, który jest aktywnym składnikiem mającym właściwości przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji. (JECFA Food Aditives Series 59 http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf).

Po przeprowadzeniu oceny toksyczności chloranu sodu ustalono dzienne przyjęcie (TDI) chloranów do organizmu na poziomie 30 μg/kg masy ciała (co odpowiada 40,5 μg chloranu sodu / kg masy ciała) (JECFA Food Aditives Series 59).
Inny produkt o nazwie MMS2 występuje w postaci kapsułek zawierających 400 mg proszku podchlorynu wapnia. Według zaleceń ma być przyjmowany z 2-3 szklankami wody. Przyjęcie preparatu MMS2 bez odpowiedniego rozcieńczenia i na małej powierzchni, może spowodować uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka, prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g chloranu sodu (ok. 167 mg / kg masy ciała) może dojść także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek (Lin, J.-L. i Lim, P.-S . (1993) Acute sodium chlorite poisoning associated with renal failure. Renal failure 15:. 645-648).
Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym w niektórych przypadkach mogło dojść do poważnego zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji na stronach internetowych i / lub do zamknięcia stron internetowych i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.


Europejski konkurs dobrych praktyk
Kampania na rzecz zdrowych miejsc pracy - bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków, która będzie prowadzona w latach 2010-2011, wraz z nową stroną internetową kampanii zostaną oficjalnie zainaugurowane 28 kwietnia 2010 r.

EUROPEJSKI KONKURS DOBRYCH PRAKTYK
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaprasza do składania wniosków w ramach dziesiątej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP. W edycji tej - przypadającej na lata 2010-11 - nagrody zostaną przyznane przedsiębiorstwom lub organizacjom, które w wyjątkowy i innowacyjny sposób przyczyniły się do promowania zintegrowanego zarządzania eksploatacją maszyn, urządzeń i budynków.

Kampania "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"
Kampania jest organizowana przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Unii Europejskiej. Jednym z głównych działań wspierających tę kampanię jest Europejski Konkurs Dobrych Praktyk, organizowany specjalnie w celu identyfikacji przykładów dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych.

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
Celem konkursu jest prezentacja korzyści wynikających z przestrzegania dobrych praktyk w zakresie BHP. Adresatem tego przekazu są europejscy pracodawcy i pracownicy oraz inne strony uczestniczące w procesie pracy, w tym partnerzy społeczni, specjaliści BHP oraz inne instytucje i osoby zapewniające wsparcie i informacje na poziomie miejsc pracy. Nagrody przyznane laureatom będą dowodem uznania dla ich roli w tworzeniu lepszych warunków pracy w Europie.
Ponadto:
 • przedstawiciele wybranych przedsiębiorstw/organizacji zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się wiosną 2011 r.,
 • przykłady dobrych praktyk zostaną przedstawione w publikacji Agencji, która będzie szeroko rozpowszechniana w całej Europie i dostępna w witrynie internetowej EU-OSHA.
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla firm zatrudniających poniżej 100 pracowników oraz dla firm zatrudniających powyżej 100 pracowników.

Zaproszenie do składania wniosków

- informacje źródłowe Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy


UWAGA!!!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż w obrocie handlowym znajdują się kubki szklane o pojemności 220 ml, zdobione kalkomanią (o różnych wzorach i kolorystyce), posiadające symbol ZB24D i oznakowane nr partii 2009L-054 oraz 2009L-012. W wyżej wymienionych kubkach stwierdzono wysokie przekroczenie dopuszczalnego limitu ołowiu i kadmu z powierzchni obrzeża. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia konsumentów wskazany jest zwrot zakupionych kubków do punktów sprzedaży.
Poniżej zamieszczone są przykładowe zdjęcia kubków:

Regulamin organizacyjny
Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 4 stycznia 2010 roku wprowadza nowy Regulamin Organizacyjny Stacji.
Załącznik: REGULAMIN ORGANIZACYJNY


Statut
Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 110/09 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego z dniem 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie nowy STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Załącznik: STATUT


INFORMACJA
Informuje się osoby zainteresowane, że w Kielcach został uruchomiony punkt szczepień dla uczestników podróży zagranicznych.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMED"
ul. Karczówkowska 36
K I E L C E
Telefon : 0-41 366 01 94
(wykonywane są szczepienia między innymi przeciw żółtej gorączce)


Zmiana zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza
W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.08.2009 r. wprowadza się "Zmianę zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza" - stanowisko to podpisane jest przez Ministra Zdrowia i Krajowych Konsultantów w dz. Epidemiologii i Chorób Zakaźnych.
Pismo można pobrać w tym miejscu.


Przypomnienie zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny
Krajowy Konsultant do spraw chorób zakaźnych oraz Krajowy Konsultant do Spraw Epidemiologii przypominają.
Jeżeli pacjent zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny z objawami grypopodobnymi obowiązują następujące zasady postępowania:
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz izby przyjęć) dokonuje wywiadu epidemiologicznego i klinicznego, przeprowadza badanie fizykalne pacjenta. W przypadku stwierdzenia kontaktu z osobą chorą na grypę A/H1N1 lub przybycia w ciągu ostatnich 7 dni z kraju, gdzie szerzy się epidemicznie nowa grypa A/H1N1 lekarz kieruje pacjenta do szpitala zakaźnego (oddziału zakaźnego), gdzie stosowane są procedury określone wcześniej przez Konsultanta Krajowego do spraw Chorób Zakaźnych.
Uwaga:
 1. Jeżeli nie ma możliwości niezwłocznego przyjęcia pacjenta z objawami grypopodobnymi, w oczekiwaniu na badanie pacjent powinien być oddzielony od innych pacjentów oczekujących w izbie przyjęć (poczekalni);
 2. Pacjent powinien być poinformowany o podstawowych środkach ograniczających szerzenie się zakażeń (np. unikanie kontaktu twarzą w twarz, higiena kaszlu itd.);
 3. Ewentualny transport do szpitala zakaźnego odbywa się środkami transportu indywidualnego, z tym że nie ma konieczności dezynfekcji pojazdu.
Krajowy Konsultant
do Spraw Chorób Zakaźnych
(-) dr hab. n. med. Andrzej Horban
                          Krajowy Konsultant
do Spraw Epidemiologii
(-) prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński


Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące A/H1N1
Ogólne wskazania profilaktyczne
należy:
 • unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,
 • kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych
 • zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci
 • myć często ręce
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków
 • dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać.
Informacje dla:
 • dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania
  należy:
  • obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu
  • w placówkach takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka.
  • informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym
  • zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach
  • organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego
  • monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji
 • rodziców
  należy:
  • obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego
  • myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić
  • zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza
  • zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania
  • nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni
  • zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa
  • spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu
 • dzieci i młodzieży
  należy:
  • myć ręce mydłem i ciepła wodą przez 20 sekund
  • jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem
  • w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi
  • umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu
  • unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą
  • przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu
Ulotki do pobrania w tym miejscu - 1 - 2 -


Regulamin Organizacyjny
Informujemy, iż z dniem 21 kwietnia 2009 roku uległ zmianie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej. Regulamin ten dostępny jest w tym miejscu oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PSSE województwa świętokrzyskiego.


Świńska Grypa A/H1N1 u ludzi
W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy świń typu A/H1N1 u ludzi w Meksyku i Stanach Zjednoczonych Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:
 • Wyjeżdżającym za granicę:
  • bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia,
  • unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,
  • pozostanie w domu, jeśli u danej osoby wystąpią objawy grypopodobne,
  • podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczką - pomoże to zapobiec zakażaniu wirusem innych osób,
  • częste mycie rąk wodą z mydłem,
  • unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.
  W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, natychmiastowy kontakt z lekarzem.

 • Wracającym do kraju:
  Jeżeli, w ciągu około 10 dni od powrotu do kraju wystąpią objawy chorobowe typu:
  • podwyższona temperatura ciała,
  • osłabienie,
  • kaszel,
  • brak apetytu,
  • katar,
  • ból gardła.
  Należy niezwłoczne zgłosić się do lekarza i poinformować go o pobycie w rejonie występowania wirusa grypy świń typu A/H1N1.
Informacja dla lekarzy - pobierz -
Ulotka RCB GIS - pobierz -

Więcej informacji na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego


Informacja na temat konieczności szczepień przeciwko grypie sezonowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej przekazuje informacje Europejskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób dotyczącą znacznego zwiększenia liczby przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w krajach Europy zachodniej i południowej. Jednocześnie przypominamy o konieczności szczepień przeciwko grypie sezonowej, zwłaszcza osób z grup ryzyka oraz przestrzegania odpowiednich zaleceń w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.
Informacja ECDC znajduje się w tym miejscu.


Komunikat w sprawie profilaktyki i zwalczania wszawicy oraz stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne dostępny jest w tym miejscu.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej podaje listę produktów mięsnych, które nie powinny znajdować się w obrocie handlowym, a zostały wyprodukowane z mięsa wieprzowego pochodzącego z Irlandii, w którym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości dioksyn.

PASZTETY DROBIOWE "PROFI" wyprodukowane przez WWŻ "Profi" S.A., ul. Kolejowa 3, Grabów n/Prosną, oznakowanych datą minimalnej trwałości

18.10.2010 - 06.11.2010:
 • Wielkopolski pasztet z drobiu firmowy 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu firmowy 250 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z papryką 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z zielonym pieprzem 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z pomidorami 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z pomidorami 250 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z pieczarkami 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z pieczarkami 250 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z majerankiem 131 g
12.11.2010 - 26.11.2010
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z pomidorami 250 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z pomidorami 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu firmowy 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu firmowy 250 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z papryką 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z czosnkiem 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu koperkiem 131 g
28.11.2010 - 08.12.2010
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z papryką 131 g
 • Wielkopolski pasztet z indyka 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z majerankiem 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z zielonym pieprzem 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu firmowy 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z pomidorami 131 g
 • Wielkopolski pasztet z drobiu z pieczarkami 131 g
"SMALEC WIEPRZOWY" wyprodukowany w zakładach:
P.P.H. Agro-Top, Sp. z o.o., ul. Kościuszki 15, 08-112 Wiśniew, Zakład produkcyjny 21-400 Łuków, Gręzówka kol. 34, oznaczony terminem przydatności do spożycia:
 • 12.08.2009 r. (dla kostek po 200 i 250 g)
 • 12.10.2009 r. (dla bloków po 12,5 kg)
P.H.U "JAGR", Jan Grabiński, ul. Bąkowska 34, 86–160 Warlubie, oznaczony terminem przydatności do spożycia:
 • czerwiec 2009 (06.09) dla partii o numerach E09 i E34
 • lipiec 2009 (07.09) dla partii o numerze E45
"SZYNKA MIELONA á 455 g" wyprodukowana w Wytwórni Salami Igloomeat-Sokołów Sp z o.o., ul. Słoneczna 7, 39-200 Dębica, oznaczona terminem przydatności do spożycia:
 • 6.11.2010r. dla partii o numerze 311.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że:
 • sprzedawcy, którzy posiadają na stanie magazynowym ww. partie produktów winni je wycofać ze sprzedaży i zwrócić do miejsca zakupu
 • konsumenci, którzy zakupili kwestionowane partie produktów nie powinni ich spożywać, lecz zwrócić do punktów zakupu
 • na terenie powiatu skarżyskiego pracownicy Inspekcji Sanitarnej prowadzą działania związane z wycofywaniem z obrotu ww. kwestionowanych partii produktów.

Dnia 30 września 2008 roku zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia uległ zmianie Statut Prawny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.
Aktualny Statut znajduje się pod adresem www.psseskarzysko.pl/statut


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarzysku-Kamiennej, sporządzona zgodnie z pismem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE.IX-148/1/07 z dnia 24.10.2007 - na podstawie pisma Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 19.10.2007 r., znak: GIS-BI-022-15/EP/07

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419), Minister Zdrowia może powierzyć określone w rozporządzeniu obowiązki specjalisty osobie legitymującej się dorobkiem naukowym i zawodowym w danej dziedzinie.

Ogłoszony w komunikacie Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na stronie internetowej: http://www.cmkp.edu.pl/komunikatpar34nl.htm, tryb postępowania dotyczy specjalności: zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna oraz fizyka medyczna, inżynieria medyczna i neurologopedia.
Wykaz kwalifikacji do wykonywania zawodów, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty oraz odpowiadających im dziedzin specjalizacji, wraz z tytułami specjalisty zawarty jest w Załączniku Nr 1 do w/w rozporządzenia (w załączeniu).

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek do Ministra Zdrowia, do którego należy dołączyć:
 • informację o dorobku naukowym i zawodowym w danej dziedzinie,
 • poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • zaświadczenie o miejscu i okresie trwania czynności zawodowych,
 • opinię merytoryczną pracodawcy,
 • zaświadczenie o odbytych szkoleniach, kursach w tej dziedzinie.
 • Minister Zdrowia wydaje decyzję na podstawie opinii Dyrektora CMPK, wynikającej z oceny sporządzonej przez zespół ekspertów w zakresie dorobku naukowego i zawodowego wnioskodawcy.

  Załącznik Nr 1 do ww. rozporządzenia znajduje się TUTAJ

  Copyright by emes